Skip to content
Stadgar för Svenska Skidlärarföreningen stiftad den 2 januari 1958
Fastställda den 2 december 1989
Reviderade vid extra årsmöte 1 september 1995
Reviderade vid årsmöte XX november 2016
Svenska Skidlärarföreningen nedan benämnt SSLF


§1 Målsättning
SSLF har till uppgift att verka för skidundervisningens utveckling och att tillvarata medlemmarnas intressen i olika skidsammanhang. SSLF verkar för sitt ändamål i intimt samarbete med andra skidorganisationer, såväl i Sverige som i utlandet. Utvecklingen inom de olika skidgrenarna följs, information ges till medlemmarna och vars medvetenhet och kunnande ökas. SSLF ställer höga krav på sina medlemmar i fråga om kunskap och kompetens samt att verka för skidåkningens bästa. Dessutom skall SSLF verka för att utveckla sina medlemmar i såväl fysiskt, psykiskt, socialt som kulturellt avseende.


§2 Medlemskap/Rösträtt
Föreningens medlemmar är:
1. Hedersmedlemmar
2. Ordinarie medlemmar (kan finnas olika kategorier. Beslutas av årsmötet)
3. Organisations- eller företagsmedlemmar
Endast hedersmedlem och ordinarie medlem äger rösträtt vid årsmöte.
1. Till hedersmedlem i föreningen kan väljas person, som nedlagt ett förtjänstfullt arbete eller på annat sätt bidragit till föreningens och/eller skidåkningens utveckling. Hedersmedlemmar utses på förslag av styrelsen vid ordinarie årsmöte. Vid omröstning erfordras 2/3 majoritet för att bli hedersmedlem.
2. För ordinarie medlemskap krävs påbörjad skidlärar-/tränarutbildning i svensk organisation eller motsvarande, som godkänns av styrelsen. Medlemskapet erhålls genom att betala medlemsavgift som ordinarie medlem.
3. Organisations- eller företagsmedlemskap erhålls via kontakt med föreningens styrelse/styrelsemedlem. Samarbetet med organisations- eller företagsmedlemmar ska ge bägge parter skäligt utbyte.


§3 Krav på medlem, representation, utträde och uteslutning
Genom inträde i SSLF har medlem förbundit sig till att följa dess stadgar. Medlem äger ej rätt att utan styrelsens medgivande representera SSLF vid något tillfälle eller på annat sätt utnyttja föreningens namn eller logotype.
Ordinarie medlem med avlagd Svensk Skidlärarexamen, kan erhålla ISIA status genom att genomgå nödvändiga tilläggskurser och prov enligt gällande krav från ISIA. För att
upprätthålla aktuell ISIA status skall medlemmen genomgå fortbildning enligt av ISIA beslutade normer och på av ISIA bestämda tidsintervall. IVSI status erhålls på motsvarande sätt.
Eventuellt förfallna årsavgifter och liknande, erläggs enligt styrelsens bestämmande.
Medlem som ej erlägger aktuell årsavgift eller på annat sätt bryter mot föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Frågan om uteslutning av medlem av annan anledning än ej betald medlemsavgift får ej ske förrän medlemmen i fråga givits tillfälle att inom 14 dagar yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges vederbörande skriftligen.
En utesluten medlem äger rätt att vid nästföljande ordinarie årsmöte söka ändring i styrelsens beslut under förutsättning att den uteslutne inom 14 dagar efter delgivningen av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält önskan om detta.
Grundas beslutet om uteslutning på att aktuell årsavgift ej betalats återkallas beslutet, så snart avgiften erlagts.


§4 Årsavgift
Årsmötet bestämmer för varje år medlemsavgiftens storlek. Hedersmedlemmar och medlemmar av SSLFs styrelse är befriade från att betala årsavgift.


§5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§6 Årsmöte, tidpunkt, kallelse, beslutsmässighet och rösträtt. Ordinarie årsmöte äger rum senast under januari månad (påföljande år) på tid och plats som bestäms av styrelsen. Årsmötet består av de medlemmar, som personligen infunnits sig eller låtit sig representeras av ombud som är medlem. Kallelse sker genom att medlemmen informeras via mail, sociala kanaler och/eller anslag på SSLFs hemsida senast 1 månad före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med antal röstberättigade medlemmar och ombud, som efter kallelse infunnits sig till mötet. Rösträtt har, förutom hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar som erlagt årsavgift för det närmaste kalenderåret. Vid årsmötet närvarande röstberättigad medlem äger rätt att som ombud genom skriftlig fullmakt utöva medlemmars talan och rösträtt, till ett antal av högst 1/10 av det närvarande röstetalet. Styrelsen äger icke rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelses förvaltning. Vid lika röstetal skall det förslag som ordförande biträder gälla, utom vid val eller sluten omröstning då lotten skall avgöra.


§7 Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie årsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie årsmöte skall skickas in skriftligen till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Rätt att avge förslag tillkommer, förutom styrelsen, alla röstberättigade medlemmar.


§8 Ärende (dagordning) ordinarie årsmöte :

 

 §1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 §2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 §3 Fastställande av dagordning
 §4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 §6 Behandling av styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 §7 Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 §8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser
§10 Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelse.
§11 Val på två år av ordinarie styrelseledamöter
§12 Val på ett år av styrelsesuppleanter
§13 Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
§14 Val av valberedning bestående av tre medlemmar med angivande av sammankallande
§15 Behandling av från styrelsen till mötet hänskjutna frågor
§16 Behandling av enskilda motioner
§17 Styrelsens förslag till verksamhets- och budgetplan för löpande verksamhets- och räkenskapsår.
§18 Fastställande av årsavgifter (medlemsavgifter)
§19 Nya frågor
§20 Avslutning

 

§9 Nya frågor vid årsmötet
Även andra frågor, än sådana som upptagits på dagordningen, kan behandlas och beslut fattas, om det inte är av sådan art att de skulle upptagits på dagordningen.


§10 Extra årsmöte
Styrelsen kan sammankalla till extra årsmöte. Sådant möte skall sammankallas om minst 5% av föreningens röstberättigade medlemmar påkallar det eller om extra ordinär situation uppkommer. Kallelse skall ske minst 4 veckor innan mötesdatum. Vid extra årsmöte får endast frågor, som föranlett mötet förekomma.


§11 Verkställande organ
Föreningens verkställande organ är styrelsen och av styrelsen utsedda arbetsgrupper.


§12 Styrelse, adjungerade styrelseledamöter
Styrelsen består av ordförande samt minst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter jämte suppleanter.
Styrelsen föreslår valberedningen antalet styrelseledamöter. Utöver ordinarie ledamöter och suppleanter kan styrelsen till sig adjungera lämpliga personer för vissa uppgifter. Adjungerad ledamot har ingen rösträtt men väl förslags- och yttranderätt vid styrelsemöten.
Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för föreningens verksamhet. Snarast efter ordinarie årsmöte kallas styrelsen till konstituerande möte varvid följande roller utses:
1. Vice ordförande (kan delas med annan roll)
2. Sekreterare (kan delas med annan roll)
3. Ekonomiansvarig/Controller
4. Ansvarig för fortbildningsfrågor
5. Ansvarig försäljning/event/tävlingar
6. Ansvarig kommunikation/medlemmar
7. Ansvarig internationellt (ISIA, IVSI)
8. Representanter till Svenska Skidrådet


§13 Styrelsens åligganden
Det åligger SSLFs styrelse att:
– Tillvarata medlemmarna intressen
– Verkställa årsmötets beslut
– Hantera löpande ärenden
– Föra protokoll över genomförda möten
– Förvalta föreningens ekonomiska medel samt föra fullständiga räkenskaper.
– Behandla medlemsansökningar
– Upprätta verksamhetsberättelse och ge förslag till verksamhetsplan.
– Upprätta budget.
– Löpande förmedla information till medlemmarna.
– Representera föreningen


§14 Styrelsemöten
Följande styrelsemöten skall hållas:
– Konstituerande möte snarast efter ordinarie årsmöte
– 4-6 ordinarie styrelsemöten per år.
Styrelsen kallas till möten av dess ordförande, sekreterare eller vise ordförande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall det förslag som ordförande biträder gälla. Valfritt antal möten kan ske över telefon.


§15 Firmatecknare
SSLFs firmatecknare är ordförande och den, som styrelsen utser.


§16 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 – 31/6.
Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före ordinarie årsmöte.
Revisorerna åligger att granska SSLFs förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna skall äga tillgång till SSLFs handlingar och äger rätt att närvara vid styrelsemöten.
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.


§17 Arbetsgrupper
Styrelsen har rätt att utse arbetsgrupper med uppgift att sköta det löpande arbetet under respektive ansvarsområde. Rapportering sker till styrelsen och/eller den person i styrelsen som har ansvar för aktuella frågor. Varje arbetsgrupp upprättar budget över de medel som önskas under verksamhetsåret och informerar styrelsen för beslut och tilldelning.


§18 Stadgetolkning
I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma vilka inte varit förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall avgörs frågan av styrelsen.


§19 Stadgeändring, SSLFs upplösning
Förslag om ändring av SSLFs stadgar liksom SSLFs upplösning får endast tas upp till behandling om detta angivits i kallelsen till årsmötet. För godkännande av ovan nämnda ärenden erfordras minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar röstat för förslaget.
Ändring av föreningens stadgar kan ske efter beslut vid ett årsmöte.


§20 Tillgångars användning vid föreningens upplösning
Skulle SSLF komma att upplösas skall alla dess tillgångar användas till skidundervisningens främjande och beslutet om dessa medels användande skall fattas i samband med beslutet om SSLFs upplösning.
Dessa stadgar är fastställda vid ordinarie årsmöte den 2 december 1989. Stadgarna reviderades vid extra årsmöte den 1 september 1995 och vid ordinarie årsmöte den 26 november 2016.